Ko­niec­ki & No­wak to dwie in­dy­wi­du­al­ne kan­ce­la­rie ad­wo­kac­kie ści­śle ze so­bą współ­pra­cu­ją­ce, za­pew­nia­ją­ce tym sa­mym pro­fe­sjo­nal­ną i peł­ną ob­słu­gę klien­tów in­dy­wi­du­al­nych i pod­mio­tów go­spo­dar­czych w kil­ku dzie­dzi­nach pra­wa. Kan­ce­la­ria za­pew­nia moż­li­wość re­ali­za­cji zle­ceń na te­re­nie ca­łe­go kra­ju. Re­pre­zen­tu­je swo­ich Klien­tów przed są­da­mi w spra­wach kar­nych, cy­wil­nych, go­spo­dar­czych, upa­dło­ścio­wych i z za­kre­su pra­wa ro­dzin­ne­go i opie­kuń­cze­go. Wy­stę­pu­je­my tak­że w cha­rak­te­rze obroń­cy lub peł­no­moc­ni­ka w po­stę­po­wa­niach przy­go­to­waw­czych pro­wa­dzo­nych przez pro­ku­ra­tu­rę. Po­nad­to uczest­ni­czy­my w ne­go­cja­cjach są­do­wych i han­dlo­wych, po­ma­ga­my w spo­rzą­dza­niu po­zwów i pism pro­ce­so­wych oraz eg­ze­ku­cji za­są­dzo­nych na­leż­no­ści.